Regulamin sklepu internetowego WOWSET.PL

 

Informacje ogólne

 

 1. Właścicielem sklepu internetowego wowset.pl jest firma WOWSET sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Cieszynie przy ulicy Puńcowskiej 150a, KRS 0000805166, NIP 5482726168, REGON 383916191.
 2. Wszystkie ceny podane w serwisie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki, dodatkowych elementów dekoracyjnych (wstążka, pudełko dekoracyjne) i dołączenia kartki pocztowej. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie sklepu internetowego w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 5. Artykuły, informacje i zdjęcia publikowane na stronach sklepu mogą zawierać treści obrażające czyjeś uczucia religijne, etyczne bądź estetyczne. Treści te mają charakter wyłącznie rozrywkowy i nie przedstawiają faktycznych poglądów właściciela strony. Użytkownik przegląda zasoby niniejszego serwisu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Klikając na dane zdjęcie lub artykuł poprzedzony ostrzeżeniem o treściach mogących obrazić uczucia etyczne lub estetyczne, użytkownik potwierdza, że akceptuje warunki korzystania ze sklepu.

 

Zamówienia

 

 1. Zamówienia na towary oferowane w sklepie internetowym przyjmowane są poprzez formularz z koszykiem zakupów na stronie internetowej. Telefonicznie nie przyjmujemy zamówień.
 2. Opłata dla klienta za połączenie się z w/w nr telefonu nie może być wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.
 3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 13:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.
 4. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje na podane konto e-mail automatycznie generowany przez sklep list elektroniczny ze szczegółami zamówienia.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem internetowym.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy podane przez Kupującego dane w formularzu zakupu są niepełne, błędne lub wzbudzają wątpliwości co do ich prawdziwości.
 7. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:
  • W tym samym dniu w przypadku zamówień płatnych przelewem błyskawicznym,
  • W przypadku zamówień płatnych przelewem tradycyjnym – w chwili wpływu należności na konto firmy: PL 71 1050 1070 1000 0090 3191 9385 
 8. Klient ma prawo anulować zamówienie lub złożyć wniosek o wprowadzenie w nim zmian nie później niż do momentu, w którym zamówienie zostanie przekazane do realizacji. Sklep umożliwia pozyskanie informacji o statusie produktu, anulowanie zamówienia lub złożenie wniosku o wprowadzenie zmian poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta i Reklamacji w godzinach pracy Biura.
 9. Anulowanie lub zmiany zamówienia należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy lub telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 504 019 618. 
 10. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru Sprzedający wezwie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
 11. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej. Klient może być również obciążony kosztami przechowywania towaru w wysokości 3 zł za każdy dzień przechowywania.


Dostarczenie przesyłki

 

 1. Zamówione towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty transportu określone są w cenniku, który zamieszczony został w zakładce Płatności i dostawa.
 2. Czas realizacji zamówienia w sklepie jest podany drogą mailową. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze sklepu, w przypadku gdy klient wybrał opcję płatności przy odbiorze, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Jeśli klient wybrał płatność kartą lub przelewem, przesyłka zostanie wysłana po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy.
 4. Sklep nie prowadzi sprzedaży na miejscu. 
 5. Czas dostawy towaru w dni robocze: 48h od chwili wysyłki.

 

Zwroty i reklamacje

 

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Przejdź do formularza zwrotu/odstąpienia od umowy.
  • Pobierz PDF formularz zwrotu/odstąpienia od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz b) koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
 7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem “używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 5. w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • przesyłka została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 11. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru. Sprzedający wezwie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
 12. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej. Klient może być również obciążony kosztami przechowania towaru w wysokości 3 zł za każdy dzień przechowywania.
 13. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 16. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 17. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 19. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy WOWSET Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 20. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 21. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
  • produkty spersonalizowane.

Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 2014.827).
 2. Rejestrując się w sklepie internetowym klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w sklepie internetowym. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia klienta przez sklep internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności.
 5. Wszelkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.wowset.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 6. Nie uwzględniamy płatności na podstawie potwierdzeń przelewu.


W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:

przez formularz kontaktowy https://wowset.pl/kontakt/  lub telefonicznie: + 48 504 019 618

 

Kontakt

Masz pytania? Chcesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub zgłosić zwrot? Napisz do nas!