Zwroty i reklamacje

 1. Kupujący może odstąpić od umowy kupna towarów bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracając towar na adres Sprzedającego.
 2. Zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, klientowi nie przysługuje zwrot towaru, który został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta, służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dot. to m.in. kartek personalizowanych oraz wszelkich indywidualnych zamówień).
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Przejdź do formularza zwrotu/odstąpienia od umowy.
  • Pobierz PDF formularz zwrotu/odstąpienia od umowy.
 4. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, czyli koszty odesłania produktu do sprzedawcy, w szczególności koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania zwracanego towaru.
 6. Z zastrzeżeniem pkt. 18. poniżej, w przypadku zwrotu całego zamówienia Sprzedawca zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności w następujący sposób: a) cenę zapłaconą za zakupiony towar w wartości nominalnej oraz b) koszty przesyłki/dostawy towaru w wysokości najtańszego zwykłego sposobu dostarczania oferowanego przez Sprzedającego. Jeżeli klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sprzedawca w takim wypadku nie musi zwracać różnicy.
 7. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku gdy produkt nie był używany (pod pojęciem „używany” nie mamy na myśli przymiarki oraz sprawdzenia jakości produktu). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sklep gwarantuje zwrot płatności klienta, o których mowa w punkcie 5. w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki lub dostarczenia przez klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. Klient ma prawo do założenia reklamacji. Reklamacja produktu może nastąpić z następujących powodów:
  • wady fabrycznej towaru (kiedy produkt jest niesprawny w momencie zakupu)
  • wady powstałej w wyniku dostawy
  • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
  • przesyłka została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
 10. Klient może złożyć oświadczenie: o obniżeniu ceny, o usunięciu wady, o wymianie rzeczy na wolną od wad albo o odstąpieniu od umowy.
 11. Klient obowiązany jest do odebrania zamówionego towaru, chyba że składa reklamację lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionego towaru. Sprzedający wezwie Klienta do odbioru zamówionego towaru w terminie 14 dni. Po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu Sprzedający może według swojego wyboru od umowy odstąpić lub oddać zamówiony towar na przechowanie.
 12. Doręczenie nieodebranego towaru może nastąpić po zapłacie przez Klienta kosztów ponownej przesyłki kurierskiej. Klient może być również obciążony kosztami przechowania towaru w wysokości 3 zł za każdy dzień przechowywania.
 13. W ramach reklamacji Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 14. Sprzedawca może odmówić wykonania żądania kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
 15. Reklamowany towar należy odesłać na adres firmy. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru zaleca się dołączyć dowód zakupu towaru lub jego kopię.
 16. Sprzedający w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 17. Do reklamowanego towaru zaleca się dołączenie paragonu/faktury i opis reklamacji.
 18. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji;
 19. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt firmy WOWSET Sp. z o.o. nie będą przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia.
 20. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich.
 21. Zwrotom nie podlegają:
  • produkty, które zostały otwarte po dostarczeniu, a ze względów higienicznych i ze względu na ochronę zdrowia, dostarczane są w zapieczętowanym opakowaniu
  • produkty spersonalizowane.

Kontakt

Masz pytania? Chcesz wprowadzić zmiany w swoim zamówieniu lub zgłosić zwrot? Napisz do nas!